visie op sportGelukkig gezond, sport en bewegen 4U
‘Zeker bewegen!’In november 2018 heeft Wens4U een motie ingediend om de mogelijkheid van een Sportcampus te onderzoeken, en de vrijkomende gronden in te zetten voor de groeiende woonbehoefte.


Om alle sportaccommodaties in de stad Schagen zoals de atletiekbaan, het zwembad, de sporthallen en de diverse sportvelden nieuw te realiseren op één locatie is minimaal 15 ha grond nodig.

Het clusteren van de verschillende sportaccommodaties op één locatie zal er voor zorgen dat de verschillende verenigingen elkaar beter kunnen helpen en versterken. Met het teruglopende aantal vrijwilligers kan er op deze manier met minder vrijwilligers gewerkt worden.
‘Zien sporten doet sporten’ Als mensen op een locatie sporten zullen ze laagdrempelig en eerder in contact komen met (andere) sporten. En doordat er verschillende locaties vrij komen zullen er inbreilocaties vrijkomen voor woningbouw.
Naast de sporthallen is ook het zwembad aan vervanging toe.
Tevens zien wij kansen om mooie crossverbanden te leggen met o.a het (sport)onderwijs, maatschappelijke instellingen en te investeren in duurzaamheid.
Op Groenoord worden initiatieven ontplooid om te komen tot een mooi multifunctioneel en energiezuinig sportgebouw. Het stimuleren van gezondheid, geluk, ontmoeting, sport en saamhorigheid waar talent zich kan ontwikkelen kan op onze ondersteuning rekenen.


Zowel jongeren als ouderen sporten minder naarmate sportaccommodaties verder weg zijn, vooral minder mobiele groepen gaan dan minder sporten. Wij streven naar een situatie waarin voor iedereen sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is. Nieuwe vormen van samenwerking en slimmere bedrijfsvoering kunnen een oplossing zijn voor sportverenigingen die het moeilijk hebben, in de dorpen en/of kernen.
Wens4U is van mening dat bedrijven die gezonde leefstijl bevorderen voor onze inwoners, zoveel mogelijk onze medewerking verdienen. Wens4U vindt beweegtuinen voor jong en oud van groot belang.

Het bewegen/sporten en ontmoeten is belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden, dit is in de afgelopen periode, in tijden van Corona extra duidelijk geworden. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit zo laagdrempelig mogelijk en voor iedereen bereikbaar moet zijn.
De beweegtuinen kunnen een stimulans zijn om te ontmoeten en/of te bewegen.
Maar ook goede en veilige fietspaden, speeltuinen en kano-routes en het open houden van zwembaden zijn van belang om bewegen te stimuleren.


Ook de watertappunten in de openbare ruimte waar Wens4U al een aantal van heeft weten te realiseren, passen volgens ons binnen het streven naar een gezonde leefstijl, maar ook voor de toeristen in onze gemeente is het een gastvrij gebaar

Wens4U streeft naar een vitale samenleving met goede en kwalitatieve sportaccommodaties, sportvelden, sporthallen en zwembaden, en het sportief invullen van de openbare ruimte wordt steeds belangrijker.
Het ongeorganiseerd sporten neemt toe en daar willen wij op inspelen.
Wens4U wil dat een leven lang sporten en bewegen centraal staat en daarmee bijdraagt aan de maatschappelijke participatie en gezondheid van onze inwoners.
Belangrijk voor ons zijn
Bereikbare kwalitatieve sportaccommodaties
Een sportieve openbare ruimte
Sterke en zelfstandige verenigingen
Aandacht hierbij voor de kwetsbare inwoners
We willen de kansen die hier liggen op de preventieve werking van sport en bewegen en de mogelijkheden die sportverenigingen

   bieden benutten bij de verschillende vraagstukken met betrekking tot gezondheid, leefbaarheid, ontmoeting en evenementen.


Onze ambities

Verbindingen leggen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen.
Activiteiten ondersteunen in sport die bijdragen aan de vitale en sportieve samenleving.
Waar mogelijk vergroten sportevenementen het maatschappelijk en economisch effect.
We willen netwerken stimuleren tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om samenwerking en kennisdeling te stimuleren.
We willen sportbeleid verbinden met andere domeinen zoals jeugd, gezondheid, leefbaarheid, welzijn, WMO, recreatie en werkgelegenheid.
Het kindpakket ‘sport en cultuur’is belangrijk en houden wij in stand.


Wens4U wil meer inzetten op afstemming en samenwerking binnen het sociaal domein om sporten bewegen in te zetten voor maatschappelijke opgave op het gebied van WMO, jeugdwet en participatie.
De acties die we willen uitvoeren doen we samen met ‘het veld’
Hiervoor gaan we in gesprek met inwoners, sportverenigingen, sportorganisaties, het bedrijfsleven en andere betrokkenen.


Wens4U wil kwalitatief goed, duurzame en toegankelijke binnen- n buitensportaccomodaties met een zo effectief mogelijke bezetting.
De openbare ruimte willen we beweegvriendelijk inrichten zodat deze uitnodigt om te bewegen.
Het geld dat vrij is gemaakt voor de buitenzwembaden in de gemeente mag van ons structureel worden.


Wij hebben de ambitie om voor de stad Schagen te komen tot een geactualiseerde sportvoorziening, duurzaam en bereikbaar.
Wens4U geeft de voorkeur aan een sportcampus in een parkachtige omgeving.
Inclusief vervangende nieuwbouw van het sterk verouderde zwembad De Wiel.


Inwoners zijn natuurlijk in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid. Maar wij willen waar mogelijk sport en bewegen faciliteren. Wij zullen zeker ook een beroep doen op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de verenigingen.
Laagdrempelige vormen van bewegen nemen in populariteit toe.
Ook speelruimte is een belangrijke plek die voorziet in ruimte om te bewegen en ontmoeten. Dankzij een motie van Wens4U is er een mooie beweegtuin bij het Cruyff Court in de stad Schagen. Als het aan ons ligt komen er meer Johan Cruyff Courts en beweegtuinen of Richard Krajicek playgrounds bij in de gemeente.


We willen onderzoeken of sportaccommodaties nog meer multifunctioneel kunnen worden ingezet.We willen een beweegvriendelijke omgeving creëren.We stellen een plan op voor een SportCampus in de stad Schagen samen met de verschillende verenigingen.
Wens4U wil dat er overal met plezier, veilig en zorgeloos gesport kan worden.
Bij sommige verenigingen is er een tekort aan vrijwilligers, samenwerking is hierbij wellicht een oplossing.
We zien mogelijkheden bij sportverenigingen voor participatieprojecten en dag structurering waarbij sportverenigingen de mogelijkheden bieden voor het opdoen van werkervaring en/of arbeidsre- integratie. Bijvoorbeeld bij sportactiviteiten maar ook bij de facilitering in onderhoud of catering.
Ook commerciële sportaanbieders willen we stimuleren om samen met ons verbinding te leggen en maatschappelijk betrokken te zijn.
Het samenwerken van sportverenigingen en samen gebruik maken van een sportaccommodatie zullen wij ondersteunen.
We zetten in op goede samenwerking tussen sportaanbieders, wijkteams en jongerenwerk met als resultaat dat meer kwetsbare inwoners gaan sporten en bewegen.
Topsport kan niet zonder breedtesport, dit dient als kweekvijver van talent. (Top)sport evenementen zorgen voor levendigheid in de gemeente en kunnen inspireren.
Wij zullen het topsportfonds in stand houden.
We willen ruimte geven aan sportevenementen en side events , dit vergroot de dynamiek, zet de gemeente Schagen op de kaart en heeft een positief maatschappelijk en economisch effect.
We willen meer sporten en bewegen onder jeugd stimuleren door inzet van Teamsportservice Schagen op wijkniveau.
We blijven de samenwerking zoeken met het basisonderwijs voor aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl. Naast de focus op jeugd willen we ons de komende jaren nog meer specifiek gaan richten op hogere sportparticipatie van mensen in een kwetsbare situatie en ouderen. Wij zetten sterk in op meedoen, met aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid.
Sporten is goed voor de hersenen. Het zorgt ervoor dat informatie beter en sneller kan worden verwerkt en de concentratie verhoogt. Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat regelmatig bewegen het ontstaan van dementie vermindert.
Wens4U wil een gezonde en vitale leefstijl bij onze inwoners bevorderen door o.a inzet van sport en bewegen.
We zetten hierbij ook in op een rookvrije generatie, het terugdringen van (ernstig) overgewicht en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik.
Wens4U wil dat sportaanbieders worden gestimuleerd om een gericht aanbod te creëren voor ouderen met aandacht voor ontmoeting.
Wens4U streeft naar multifunctioneel en optimaal gebruik van sportvoorzieningen.
Waar mogelijk willen we synergie van gebruik van sportvoorzieningen met andere gemeentelijke (wijk) voorzieningen stimuleren.

Waarom

De komende jaren is er meer ruimte nodig voor sport. Wij willen een breed sportaanbod, zodat alle inwoners een sport kunnen kiezen die bij ze past.
Een goede gezondheid heeft ook een positief effect op het gebruik van zorg-, hulp- en dienstverlening. Met een gezonde leefstijl willen ziekte en uitval proberen te voorkomen en zo de groei van zorgkosten beter beheersen.
Want sporten is goed voor lichaam en geest. En uiteraard: sporten verbindt.
De coronacrisis doordringt ons opnieuw van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. Wij willen daarom de komende jaren volop aan de slag om onze sportambities uit te voeren.
Als er één goede reden is om vaker te sporten dan is het wel dat het je gelukkiger maakt. Al na twintig tot dertig minuten sporten komt er een cocktail aan feel good stofjes vrij. Bewegen, de hele dag door, zowel binnen als buiten. Houd ons fit, gelukkig en gezond.

Wens4U 2022 -2026 Schagen